19.3.2019
DEL
> Delovno pravo

Na katerih področjih bo v letu 2019 večji poudarek inšpektorjev?

Inšpektorat RS za delo (IRSD) je objavil programske usmeritve za delo v letu 2019.

Med glavnimi področji spremljanja in nadzora sta navedeni tudi naslednji področji:

– napotovanje delavcev na delo v RS, v sklopu katerega bo IRSD v letu 2019 spremljal in nadzoroval zlasti tuje delodajalce, ki izvajajo čezmejne storitve v RS oz. napotujejo delavce na delo v RS. V zvezi s tem bo IRSD skupaj z Zavodom RS za zaposlovanje opravil tudi akcijo nadzora nad izvajanjem Zakona o čezmejnem izvajanju storitev, z osredotočenostjo na tistih dejavnostih, v katerih je prijavljenih največ tovrstnih storitev oz. na dejavnosti, v katerih je bilo do sedaj zaznanih največ kršitev;

– delo na podlagi pogodb civilnega prava, kljub obstoju elementov delovnega razmerja.

Glede na to, da se v letošnjem letu pričakuje okrepljen nadzor s strani IRSD, delodajalcem priporočamo, da:

– upoštevajo relevantno delovnopravno zakonodajo s področja čezmejnega dela;

– pridobijo ustrezna dovoljenja v zvezi z napotitvami delavcev na delo v RS oz. pri čezmejnim izvajanjem storitev v RS;

– prijavijo izvajanje storitev delodajalca s sedežem v drugi državi članici EU, EGP ali Švicarski konfederaciji pri Zavodu za zaposlovanje;

– upoštevajo pravila o koordinaciji sistemov socialne varnosti za napotene delavce;

– analizirajo morebitne davčne posledice čezmejnega dela v Sloveniji in poskrbijo za odtegnitev in plačilo davka v Sloveniji;

– opravijo analizo razmerja z delavci, ki svoje delo opravljajo na podlagi pogodb civilnega prava in ocenijo ali ima le to naravo delovnega razmerja. V primeru, da so izpolnjeni pogoji za sklenitev delovnega razmerja je delavec, pod določenimi pogoji, namreč lahko upravičen tudi do prekvalifikacije za nazaj, kar, med drugim, za delodajalca pomeni dolžnost plačila socialnih prispevkov in davkov za pretekla leta.