Področje dela

Varstvo osebnih podatkov

Nove informacijsko-komunikacijske tehnologije omogočajo zbiranje in obdelavo velike količine podatkov za različne namene. Predpisi na ravni EU kot tudi na nacionalni ravni predpisujejo posebna pravila in omejitve, ki jih morajo podjetja in posamezniki upoštevati pri zbiranju in obdelavi osebnih podatkov različnih deležnikov (zaposlenih, strank, dobaviteljev itd.).

Naša pisarna nudi strankam celovito svetovanje s področja varstva osebnih podatkov. Strankam nudimo pregled skladnosti njihovega poslovanja s predpisi s področja varstva osebnih podatkov (pregled dokumentov in sklenjenih sporazumov ter analizo njihove skladnosti s predpisi o varstvu osebnih podatkov), pripravljamo osnutke dokumentov s področja osebnih podatkov ali predlagamo dopolnitve na način, da se zagotovi skladnost poslovanja s predpisi.

Izvajamo tudi usposabljanja za zaposlene v podjetjih, katerih namen je seznaniti zaposlene z njihovimi dolžnostmi v zvezi z varovanjem osebnih podatkov, s katerimi se srečujejo pri njihovem delu, seznanitev z novostmi v predpisih oziroma praksi in razprava o konkretnih dilemah zaposlenih. Preprečevanje kršitev predpisov s področja varstva osebnih podatkov namreč ni samo sebi namen, pač pa je tudi smotrno in ekonomično, upoštevajoč neugodne posledice v primeru ugotovljenih kršitev.

Strankam svetujemo tudi v postopkih iznosa osebnih podatkov v tretje države in jih v zvezi s tem zastopamo v postopkih pred nacionalnim organom za varstvo osebnih podatkov.

Naša odvetniška pisarna nudi tudi storitve zastopanja strank v vseh postopkih pred nacionalnim organom za varstvo osebnih podatkov (informacijskim pooblaščencem) kot tudi v sodnih postopkih v zvezi s tem.

Kontaktne osebe