6.4.2022
ENERG
> Energetika

Pomoč gospodarstvu zaradi dviga cen energentov

Pozor: le še do 15. aprila 2022 imate čas za uveljavljanje pomoči gospodarstvu zaradi zvišanja cen energentov! Če izpolnjujete pogoje, lahko izjavo za uveljavljanje pomoči vložite preko informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije.

Zaradi dviga cen energentov je bil sprejet in 5. marca 2022 uveljavljen Zakon o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu (ZUOPDCE). Zakon za pomoč gospodarstvu prinaša enkratno nepovratno pomoč iz državnega proračuna tistim pravnim in fizičnim osebam, ki so v RS registrirani za opravljanje gospodarske dejavnosti in ki se jim bo strošek energije (AOP 132, konto 402 pri fizičnih osebah) v letu 2022 glede na 2021 povečal za več kot 40 odstotkov. Povečanje stroškov zakon opredeljuje kot škodo.

Zakon določa osnovna pravila, kako se ugotavlja višina pomoči, Vlada pa je pooblaščena za podrobnejšo ureditev metodologije ocenjevanja škode ter pogoje in postopek dodelitve pomoči. Subjekti, ki ločeno poročajo postavko stroški energije (AOP 132 oziroma konto 402 pri fizičnih osebah), višino pomoči izračunajo praviloma glede na dejansko velikost čistih prihodkov od prodaje v letu 2019 in glede na delež stroškov energije v celotnih poslovnih odhodkih v letu 2019. Za podjetja, ustanovljena po 1. 1. 2019, se vzame drugačna osnova.

Metodologija za ocenjevanje škode je predpisana z Uredbo o metodologiji za ocenjevanje škode v gospodarstvu zaradi dviga cen energentov (Uradni list RS, št. 46 z dne 31. 3. 2022), ki je začela veljati 1. 4. 2022 (dostopna tukaj).

Višina pomoči je omejena in ne sme presegati 60 odstotkov nastale škode upravičenca iz naslova zvišanja cen energentov ter hkrati ne more presegati določenih zneskov, ki so predpisani glede na čiste prihodke od prodaje in delež stroškov energije v poslovnih odhodkih (npr. od 30 EUR za podjetja s prihodki  do 10.000 EUR in deležem stroškov energije v poslovnih odhodkih do 3 % pa vse do 2.000.000 EUR za podjetja s prihodki nad 100 mio EUR in vsaj 25 % deležem stroškov energije v poslovnih odhodkih).

Zakon tudi določa, da vsota pomoči, namenjene blažitvi posledic dviga cen energentov po tem ukrepu in po drugih ukrepih, ne sme presegati nastale škode zaradi dviga cen energentov.

Ker je treba za pomoč zaprositi do 15. aprila 2022, se ta dodeli na osnovi ocene zvišanja stroškov energije v letu 2022 glede na leto 2021. Upravičenec mora prek informacijskega sistema FURS predložiti izjavo, s katero izjavlja, da je izpolnjuje pogoje po zakonu. FURS naj bi pomoč izplačal do 5. maja 2022. Upravičenost do prejete pomoči bo FURS ugotavljal v letu 2023, po objavi letnih poročil za leto 2022.

Obrazec je dostopen na tej povezavi.

Upravičenec, ki je uveljavil pomoč in naknadno ugotovi, da je zahteval previsok znesek pomoči ali da ni izpolnjeval pogojev za njeno pridobitev, o tem v roku, ki ga določa zakon, obvesti FURS, in vrne znesek prejete pomoči v 30 dneh od vročitve odločbe.