26.6.2024
ENERG
> Energetika

Projekt JEK2 – Državno prostorsko načrtovanje

Projekt JEK2 je z ozirom na predvideno časovnico in mejnike projekta trenutno v fazi prostorskega umeščanja. Investitor GEN energija d.o.o. je dne 20. 5. 2024 na Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (»MOPE«) in Ministrstvo za naravne vire in prostor (»MNVE«) v usklajevanje poslal osnutek predloga pobude za pričetek državnega prostorskega načrtovanja.

1. Državno prostorsko načrtovanje

V postopkih državnega prostorskega načrtovanja se v prostor umešča prostorske ureditve državnega pomena (kot na primer ceste, železnice, elektrarne in podobno) v okviru sodelovanja in usklajevanja z nosilci urejanja prostora in javnostjo.[1] Eden izmed postopkov državnega prostorskega načrtovanja je postopek, ki se zaključi s sprejetjem državnega prostorskega načrta (»DPN«).[2]

2. DPN

DPN določi načrtovano prostorsko ureditev, območje, prostorske izvedbene pogoje za graditev in izvedbo drugih posegov v tem območju in usmeritve za določitev namenske rabe prostora v občinskih prostorskih izvedbenih aktih. DPN lahko določi tudi območje predkupne pravice države.[3]

3. Postopek sprejema DPN

Pobuda je osnovni prostorski dokument, s katerim se začne postopek državnega prostorskega načrtovanja. Ustrezno vsebinsko pripravljena pobuda predstavlja osnovo za odločanje o nadaljevanju postopka državnega prostorskega načrtovanja.

Pobuda mora biti zato obrazložena in utemeljena v prostorskih strateških aktih in razvojnih dokumentih relevantnega področja. Vsebovati mora podatke, potrebne za odločanje o nadaljevanju postopka DPN ter osnutek načrta sodelovanja javnosti in osnutek časovnega načrta.[4] Na podlagi podatkov iz pobude se odloči tudi o obveznosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje.

Ministrstvo preveri popolnost in utemeljenost pobude. Če je pobuda popolna in utemeljena, minister imenuje projektno skupino, pobuda pa se objavi v prostorskem informacijskem sistemu. Če ni, ministrstvo o tem obvesti pobudnika, da pobudo dopolni ali jo z obrazložitvijo zavrne.[5]

Po uskladitvi komentarjev pristojnih ministrstev na predlog pobude za DPN sledi javna razgrnitev, v sklopu katere podajajo nosilci urejanja prostora smernice, javnost pa predloge in pripombe. Sledi obdobje analize smernic, načina upoštevanja predlogov javnosti in sprejem sklepa vlade o pripravi državnega prostorskega načrta. Po sprejetju sklepa o pripravi lahko pobudnik ali investitor opravlja pripravljalna dela in dostopa na zemljišča v okvirnem območju variant za izvajanje meritev, za raziskave terena, ocenjevanje vrednosti nepremičnin, ureditev mej in pogodbeno pridobivanje zemljišč.[6]

Za tem sledi priprava okoljskega poročila v sklopu celovite presoje vplivov na okolje in študije variant, pri čemer se predlog DPN pripravi za najustreznejšo varianto iz študije variant. Na javno objavljeno študijo variant, okoljsko poročilo in predlog DPN ima javnost možnost dajanja predlogov in pripomb najmanj 30 dni od dneva javne objave.[7]

DPN sprejme vlada z uredbo.[8] Sprejem uredbe o DPN je za projekt JEK2 načrtovan do leta 2027, čemur sledi končna investicijska odločitev do leta 2028, proces pridobivanja gradbenega dovoljenja in nato z letom 2032 predvidena gradnja.[9]

4. Sklepno

S ciljem zainteresirani javnosti približati informacije o projektu JEK2, se je v prostorih Mestne občine Krško v juniju odprla informacijska pisarna, ki omogoča dostop do informacij o projektu JEK2, s poudarkom na informacijah glede umeščanja nove jedrske elektrarne v prostor. Mogoč je tudi ogled izvlečkov osnutka gradiva za pobudo za DPN.[10] Upoštevanje, da je projekt JEK2 povezan s številnimi pravnimi in regulativnimi izzivi, se bomo v naslednjem prispevku osredotočili na temeljna načela nuklearnega prava.

[1]         https://www.gov.si/teme/drzavno-prostorsko-nacrtovanje/ (11. 6. 2024).

[2]         Člen 82(2) Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 199/21 s spremembami, »ZUrep-3«).

[3]         Člen 83(1) ZUrep-3.

[4]         Člen 91(2) ZUrep-3.

[5]         Člen 91(3) ZUrep-3.

[6]          Člen 91(5) ZUrep-3.

[7]          Člen 95(2) ZUrep-3.

[8]          Člen 97(2) ZUrep-3.

[9]         https://www.24ur.com/novice/slovenija/jek2.html (11. 6. 2024).

[10]         https://jek2.si/novice/odpira-se-informacijska-pisarna-jek2-v-prostorih-mestne-obcine-krsko/ (11. 6. 2024).