23.5.2024
ENERG
> Energetika

Projekt JEK2 – Nova jedrska elektrarna v Sloveniji

Zaradi izjemne strateške pomembnosti projekta JEK2, se bomo v odvetniški pisarni Jadek & Pensa v prihodnjih mesecih posvetili sklopu objav, ki bodo obravnavale tako pravne teme glede izvedbe projekta JEK2 kot tudi teme o jedrsko pravni ureditvi v Sloveniji in Evropski uniji. Projekt morebitne izgradnje nove jedrske elektrarne JEK2 predstavlja ključen medgeneracijski in dolgoročni projekt, ki bi prispeval h kakovosti oskrbe z elektriko v Sloveniji.

1. Ozadje projekta JEK2[1]

Izgradnja drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem je bila opisana kot najpomembnejša strateška investicija v nizkoogljični vir električne energije v Sloveniji, s katero si Slovenija prizadeva zagotoviti energetsko neodvisnost in klimatsko nevtralnost.[2]

Odločitev o izgradnji projekta JEK2 je podprta z načelom Evropskega zelenega dogovora o zagotavljanju varne in cenovno dostopne oskrbe EU z energijo, saj je eden izmed ciljev projekta JEK2 ravno zagotavljanje zanesljive oskrbe z nizkoogljično električno energijo po stabilni in predvidljivi ceni.[3] Odločitev je med drugim podprta tudi s podpisom deklaracije o potrojitvi jedrskih zmogljivosti do leta 2050 na 28. konferenci Združenih narodov o podnebnih spremembah (»COP28«) decembra 2023, s katero se je Slovenija zavezala k odgovornemu in varnemu upravljanju z jedrskimi objekti v skladu z najvišjimi standardi kakovosti, varnosti in trajnosti ter odgovornemu ravnanju z jedrskimi odpadki.[4]

Septembra 2023 je Vlada Republike Slovenije z namenom koordiniranja priprave projekta JEK2 ter ciljem vzpostavitve primernega regulatornega okvirja in pospešitve izvajanja projekta JEK2 ustanovila Delovno skupino za koordinacijo pripravljalnih aktivnosti na projektu JEK2.[5]

2. Predvidena časovnica projekta JEK2

Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi sprejete Dolgoročne podnebne strategije Slovenije (»ReDPS50«) ter Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (»NEPN«) dne 19. 7. 2021 izdalo energetsko dovoljenje investitorju GEN energija d.o.o. za energetski objekt JEK2.[6]

V obdobju od leta 2024 do leta 2028 je predvidena organizacija projekta, strokovni dialog s potencialnimi dobavitelji elektrarn ter izvedba analiz za izbiro ustreznega modela financiranja in poslovanja. Definirani so bili trije potencialni dobavitelji elektrarne: Westinghouse iz ZDA, EDF iz Francije in KHNP iz Južne Koreje. Gradbeno dovoljenje naj bi bilo pridobljeno do približno leta 2032, gradnja pa naj bi bila končana približno sedem let pozneje, leta 2039. JEK 2 naj bi bil v omrežje priključen predvidoma nekje do leta 2040.[7]

Trenutno se zaključuje priprava pobude za začetek umeščanja v prostor z vključitvijo idejnih rešitev za JEK2, vključno s osmimi možnimi kombinacijami enot z različnimi skupnimi močmi, od 1000 MWe do 2400 MWe.[8] Postopek priprave državnega prostorskega načrta naj bi se začel junija 2024, pri čemer bo Uprava za jedrsko varnost v prvem delu postopka umeščanja v prostor izdala smernice o jedrski in sevalni varnosti za potrebe priprave načrta. Hkrati s postopkom državnega prostorskega načrta se bo izvajala celovita presoja vplivov na okolje, ki bo vključevala tudi oceno čezmejnih vplivov na sosednje države.

GEN energija d.o.o. že pripravlja poziv za oddajo ponudb, spodbuja sodelovanje med tremi potencialnimi dobavitelji, lokalnimi ponudniki in podizvajalci ter z zaposlovanjem novega osebja in izvajanjem usposabljanj vzpostavlja tudi svoj operativni okvir projekta JEK2.[9] Pričakuje se, da bo v novembru 2024 izveden posvetovalni referendum glede podpore javnosti temu projektu.[10]

3. Sklepno

V prvem poročilu o delovanju Delovne skupine Vlade Republike Slovenije za koordinacijo pripravljalnih aktivnosti na projektu JEK2 (za obdobje od septembra 2023 do marca 2024) je bilo navedeno, da se aktivno išče načine za dodatno optimizacijo časovnice projekta, pri čemer je bilo potrjeno, da projekt JEK2 poteka v skladu z načrtom. V skladu s predstavljeno časovnico, se bomo v naslednjem prispevku osredotočili na nekatere pravne vidike umeščanja v prostor in priprave na gradnjo projekta JEK2.

[1] Projekt JEK2. Dostopno na: https://jek2.si/o-projektu/ (13. 5. 2024).

[2] 8. seja vladne delovne skupine za JEK2. Dostopno na: https://www.gov.si/novice/2024-04-24-8-seja-vladne-delovne-skupine-za-jek2/ (13. 5. 2024).

[3] https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal/energy-and-green-deal_sl (13. 5. 2024).

[4] World nuclear news. Dostopno na: https://www.world-nuclear-news.org/Articles/COP28-agreement-recognises-nuclear-s-role (13. 5. 2024).

[5] Prvo poročilo o delovanju Delovne skupine Vlade RS za koordinacijo pripravljalnih aktivnosti na projektu JEK2. Dostopno na: https://www.energetika-portal.si/nc/novica/n/prvo-porocilo-o-delovanju-delovne-skupine-vlade-rs-za-koordinacijo-pripravljalnih-aktivnosti-na-projektu-jek2/ (13. 5. 2024).

[6] Kvartalno poročilo o projektu JEK2 (X – XII 2023 / 4). Dostopno na: https://jek2.gen-energija.si/wp-content/uploads/2024/05/Kvartalno-porocilo-JEK2-X-XII-2023.pdf (13. 5. 2024).

[7] Jek 2 do leta leta 2040? Dostopno na: https://dolenjskilist.svet24.si/2024/05/10/288627/novice/posavje/jek_2_do_leta_leta_2040/ (13. 5. 2024).

[8] Jedrske novice za tujino – april 2024. Dostopno na: https://www.gov.si/novice/2024-04-15-jedrske-novice-za-tujino-april-2024/ (13. 5. 2024).

[9] Jedrske novice za tujino – april 2024. Dostopno na: https://www.gov.si/novice/2024-04-15-jedrske-novice-za-tujino-april-2024/ (13. 5. 2024).

[10] Jedrske novice za tujino – april 2024. Dostopno na: https://www.gov.si/novice/2024-04-15-jedrske-novice-za-tujino-april-2024/ (13. 5. 2024).