6.2.2023
ESG
> trajnost / okoljski-družbeni-upravljavski vidiki (ESG)

Reforma zasnove trga električne energije v EU za podporo čistemu in cenovno dostopnemu energetskemu prehodu

Trenutna energetska kriza je močno pretresla svetovni energetski sistem, prinesla visoke in nestanovitne cene električne energije ter gospodarsko breme krize v veliki meri prenesla na končne odjemalce.

Zato je Evropska komisija dne 23. januarja 2023 začela javno posvetovanje o reformi zasnove trga z električno energijo v Evropski uniji.[1]

Reforma Evropske komisije za podporo čistemu in cenovno dostopnemu energetskemu prehodu temelji na glavnih ciljih, zasnovanih v Evropskem zelenem dogovoru[2] in Sporočilu komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij,[3] ter vključuje spremembe Uredbe (EU) 2019/943 o notranjem trgu električne energije[4], Direktive (EU) 2019/944 o skupnih pravilih notranjega trga električne energije[5] in Uredbe (EU) št. 1227/2011 o celovitosti in preglednosti veleprodajnega energetskega trga.[6]

Ozadje reforme

Vojaška invazija Rusije na Ukrajino je povzročila težave, katerih posledica so visoke cene energije, ter v ospredje postavila vrsto ukrepov za hitro zmanjšanje odvisnosti od ruskih fosilnih goriv in pospešen zeleni prehod.[7]

Čeprav je v mešanici energijskih virov delež obnovljivih virov vse večji, sedanji instrumenti za zaščito velikih industrijskih odjemalcev, malih in srednjih podjetij ter gospodinjstev niso dovolj učinkoviti. Ker na prihodke številnih proizvajalcev z nižjimi mejnimi stroški, kot so proizvajalci električne energije iz obnovljivih virov, vplivajo kratkoročne tržne cene, ki jih določa sistem mejnih cen, so imeli proizvajalci z nizkimi proizvodnimi stroški zaradi krize koristi od nepričakovanih presežnih dobičkov, medtem ko je bila njihova minimalna donosnost pogosto zaščitena z javno podporo.[8]

Energetski trgi Evropske Unije so bili zaradi tega deležni izrednega regulativnega poseganja v določanje cen, zaradi česar je bistveno zagotoviti, da se pri vsakem regulativnem poseganju v zasnovo trga z električno energijo ohranijo spodbude za naložbe.[9]

Kaj prinaša reforma?

Z ozirom na prihajajočo ogrevalno sezono 2023/2024 želi Evropska komisija zaščititi prebivalstvo in podjetja pred prekomernim nihanjem cen in visokomi cenami energije, zagotoviti izboljšanje dostopa do varne energije iz čistih virov ter povečati odpornost energetskega sistema na ravni Evropske unije.[10] Posvetovanje se osredotoča na štiri glavna področja in si prizadeva za:

  • manjšo odvisnost računov za električno energijo od kratkoročnih cen fosilnih goriv in spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije;
  • boljše delovanje trga, da bi zagotovili zanesljivost oskrbe, in v polni meri izkoriščanje alternativ za plin, kot sta skladiščenje in prilagajanje odjema;
  • boljše varstvo in krepitev položaja potrošnikov;
  • večjo preglednost trga, boljši tržni nadzor in celovitost trga.[11]

Za zagotovitev neposrednega dostopa do cenovno dostopne čiste energije vsem odjemalcem bodo potrebna tržna orodja za doseganje stabilnejših cen in pogodbe, ki bodo temeljile na dejanskih stroških proizvodnje energije.[12]

Potek javnega posvetovanja

Posvetovanje, ki bo trajalo od 23. januarja 2023 do 13. februarja 2023, je namenjeno predvsem predstavnikom ministrstev in javnih organov, nacionalnim regulatorjem, operaterjem prenosnih sistemov, operaterjem distribucijskih sistemov, tržnim operaterjem, podjetjem, ki poslujejo v energetskem sektorju, industrijskim odjemalcem in združenjem, nevladnim organizacijam itd.[13]

Evropska komisija bo prejeta mnenja na podlagi vprašalnikov[14] povzela in se do njih opedelila v poročilu, ki ga bo objavila na spletni strani. Vprašalnik zajema vprašanja o ustreznosti nekaterih instrumetnov za zaščito odjemalcev, kot so dolgoročni sporazumi o nakupu energije (ang. PPAs), organizirani terminski trgi (ang. organised forward markets), pogodbe za razliko (ang. Contracts for Difference) ter nekaterih ukrepov kot so boljše varstvo in usposobljenost odjemalcev, omejitev prihodkov proizvajalcev z nizkimi mejnimi stroški ter krepitev celovitosti in preglednosti energetskega trga. Prispevke na podlagi javnega posvetovanja bo Evropska komisija upoštevala pri pripravi zakonodajnega predloga direktive, ki naj bi bil pripravljen v prvem četrtletju letošnjega leta.[15]

Sklep

Evropska komisija je sledila pozivu Evropskega sveta, naj si prizadeva za strukturno reformo trga z dvojnim ciljem: i) zagotavlja naj evropsko energetsko suverenost in ii) dosega cilje podnebne nevtralnosti. Posvetovalni dokument se tako osredotoča na možne ukrepe za vzpostavitev odpornejšega energetskega trga Evropske unije, hkrati pa spodbuja zeleni prehod in obsežne naložbe v energijo iz obnovljivih virov. Evropska komisija želi z reformo predvsem zagotoviti, da bodo vsi Evropejci uživali koristi, ki jih prinaša vse večja uporaba obnovljivih virov energije.[16]

[1] Europa.eu. Zasnova trga električne energije: Komisija začela javno posvetovanje o reformi za podporo čistemu in cenovno dostopnemu energetskemu prehodu. Dostopno na: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/ip_23_324 (1. 2. 2023).
[2] Europa.eu. A European Green Deal. Dostopno na: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en  (1. 2. 2023).
[3] Sporočilo komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij, COM(2022) 230 final (»Načrt REPowerEU«).
[4] Uredba (EU) 2019/943 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2019 o notranjem trgu električne energije.
[5] Direktiva (EU) 2019/944 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2019 o skupnih pravilih notranjega trga električne energije in spremembi Direktive 2012/27/EU.
[6] Uredba (EU) št. 1227/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o celovitosti in preglednosti veleprodajnega energetskega trga.
[7] Načrt REPowerEU, stran 1.
[8] Europa.eu. Predstavitev posvetovanja. Dostopno na: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13668-Trg-elektricne-energije-reforma-zasnove-trga-elektricne-energije-EU/public-consultation_sl  (2. 2. 2023).
[9] Europa.eu. Predstavitev posvetovanja. Dostopno na: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13668-Trg-elektricne-energije-reforma-zasnove-trga-elektricne-energije-EU/public-consultation_sl  (2. 2. 2023).
[10]Europa.eu. Trg električne energije – reforma zasnove trga električne energije EU. Dostopno na: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13668-Trg-elektricne-energije-reforma-zasnove-trga-elektricne-energije-EU_sl (1. 2. 2023).
[11] Europa.eu. Zasnova trga električne energije: Komisija začela javno posvetovanje o reformi za podporo čistemu in cenovno dostopnemu energetskemu prehodu. Dostopno na: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/ip_23_324 (1. 2. 2023).
[12] Europa.eu. Zasnova trga električne energije: Komisija začela javno posvetovanje o reformi za podporo čistemu in cenovno dostopnemu energetskemu prehodu. Dostopno na: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/ip_23_324 (1. 2. 2023).
[13]Europa.eu. Predstavitev posvetovanja. Dostopno na: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13668-Trg-elektricne-energije-reforma-zasnove-trga-elektricne-energije-EU/public-consultation_sl  (2. 2. 2023).
[14] Europa.eu. Public Consultation: Revision of the EU’s electricity market design. Dostopno na: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EU-EMD-revision?showecas=true  (2. 2. 2023).
[15] Europa.eu. Trg električne energije – reforma zasnove trga električne energije EU. Dostopno na: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13668-Trg-elektricne-energije-reforma-zasnove-trga-elektricne-energije-EU_sl (1. 2. 2023).
[16] Europa.eu. Zasnova trga električne energije: Komisija začela javno posvetovanje o reformi za podporo čistemu in cenovno dostopnemu energetskemu prehodu. Dostopno na: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/ip_23_324 (1. 2. 2023).