26.9.2018
NEW
> Novice

Še do konca tedna je v javni razpravi predlog Priporočil dobre prakse sodelovanja delavcev pri upravljanju družb

Delovna skupina Združenja nadzornikov Slovenije za področje sodelovanja delavcev pri upravljanju družb, katere članica je tudi naša sodelavka dr. Anja Strojin Štampar, je konec avgusta 2018 v javno razpravo predložila osnutek novega avtonomnega pravnega vira, Priporočil dobre prakse sodelovanja delavcev pri upravljanju, ki naj bi služila uporabi v gospodarskih družbah na področju delavskega soupravljanja kot smernice za učinkovito uresničevanje delavskega soupravljanja v organih družbe kot ga urejata Zakonu o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU, Ur. l. RS, št. 42/2007 – UPB1) in Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1, Uradni list RS, št. 42/2006 in nasl.), ter kot komplement obstoječim priporočilom dobre prakse na področju korporativnega upravljanja (kot so Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb, Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, Praktični vodnik po nasprotjih interesov Združenja nadzornikov Slovenije in drugi viri s področja upravljanja družb). Priporočila temeljijo na izhodišču, da so predstavniki delavcev v organih vodenja in nadzora družb svojo funkcijo zavezani opravljati tako v interesu družbe (s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika) kot v interesu zaposlenih. Kljub temu, da dolgoročno ti interesi sovpadajo, v praksi uresničevanje delavskega soupravljanja v organih vodenja in nadzora družb ni vedno preprosto.

Priporočila se navezujejo na področja, ki jih bodisi zakonodaja ne ureja dovolj določno bodisi v praksi izkazujejo nekatere pomanjkljivosti in bi jih z namenom zagotavljanja učinkovitega uresničevanja delavskega soupravljanja veljalo podrobneje opredeliti v poslovnikih sveta delavcev ter organov vodenja in nadzora družbe:

  • ureditev kandidacijskega postopka in postopka imenovanja predstavnikov delavcev v organu nadzora v poslovniku sveta delavcev z določitvijo pogojev in meril za kandidate za delavske predstavnike;
  • upravljanje nasprotja interesov in neodvisnost predstavnikov delavcev v organu nadzora;
  • ureditev postopka odpoklica predstavnikov delavcev v organu nadzora;
  • komunikacija delavskih predstavnikov v organih družbe s svetom delavcev in varovanje poslovne skrivnosti;
  • zagotovitev učinkovitega sodelovanja predstavnikov delavcev v organu nadzora;
  • zagotovitev enakega plačila predstavnikov delavcev in predstavnikov kapitala v organu nadzora;
  • ureditev kandidacijskega postopka, postopka imenovanja in postopka odpoklica ter pravic in dolžnosti delavskega direktorja oziroma delavskega izvršnega direktorja;
  • ureditev obveznosti obravnave poročila o soupravljanju na organu nadzora družbe.

Priporočila so nastala na podlagi raziskave Združenja nadzornikov Slovenije med člani nadzornih svetov in upravnih odborov v letu 2017 ter na podlagi kvalitativne raziskave v javnih delniških družbah, ki jo je v sodelovanju z Združenjem nadzornikov Slovenije v letih 2017 in 2018 izvedla dr. Valentina Franca.

V četrtek, 13. septembra, smo se udeležili posveta Združenja nadzornikov Slovenije, kjer je dr. Anja Strojin Štampar vodila tudi predstavitev in razpravo o predlogu priporočil. Na spletnem mestu Združenja nadzornikov Slovenije (http://zdruzenje-ns.si/mediji/aktualne-novice/javna-razprava-priporocila-dobre-prakse-sodelovanja-delavcev-pri-upravljanju-druzbe/) je še do 27. septembra odprta javna razprava o dokumentu, ki ga bo potem potrdil Upravni odbor Združenja nadzornikov Slovenije.