18.7.2023
NEW
> Novice

Sodne počitnice: Tek rokov in izjeme

Ah, sodne počitnice - čas, ko se sodniki odpravijo na zaslužene pustolovščine, nas odvetnike, pa pustijo, da se sprašujemo kaj zdaj?

Sodne počitnice lahko povzročijo zmedo. Namen tega zapisa je osvetliti vpliv sodnih počitnic na roke. Razumevanje tega je ključno, da bomo lahko tudi ostali lahko brez slabe vesti in skrbi odšli na zaslužen dopust.

Sodne počitnice

V skladu s členom 83(1) Zakona o sodiščih (“ZS”) sodne počitnice trajajo od 15. julija do 15. avgusta

Nujne zadeve

Medtem ko sodne počitnice na splošno vplivajo na redne procesne roke, za nujne zadeve veljajo posebne okoliščine. Nujne zadeve vključujejo zadeve, kot so kazenske zadeve, v katerih je obdolžencem odvzeta prostost, zadeve v zvezi z varstvom otrok, pridržanje v zavodih za duševno zdravje, popis premoženja pokojnika, zadeve v zvezi s stečajem in insolventnostjo ter druge zadeve, določene z zakonom. V teh nujnih zadevah se procesna dejanja, vključno z izrednimi pravnimi sredstvi izvajajo neprekinjeno tudi med sodnimi počitnicami.

Roki v rednih zadevah

V rednih zadevah so roki odvisni od tega, ali je bilo pisanje vročeno pred sodnimi počitnicami ali med njimi. Če je bilo pisanje vročeno pred začetkom sodnih počitnic, se rok prekine 15. julija in nadaljuje 16. avgusta. Z drugimi besedami roki tečejo do vključno 14. julija, se prekinejo med sodnimi počitnicami od 15. julija do vključno 15. avgusta in se nadaljujejo 16. avgusta. Če je torej sodba s 30-dnevnim rokom za pritožbo/preizkus prejeta 15. junija je novi rok 16. avgust ali naslednji delovni dan, če 16. avgust pade na soboto ali nedeljo. Če pa je pisanje vročeno med sodnimi počitnicami, začnejo procesni roki teči 16. avgusta.

Procesni in materialni prekluzivni roki

Pomembno je razlikovati med procesnimi in materialnimi prekluzivnimi roki. Tretji odstavek 83. člena ZS se nanaša na procesne roke, vključno z plačilom sodnih taks, obnovo postopka in izpodbijanjem sodnih poravnav. Na te roke vplivajo sodne počitnice. Nasprotno pa na materialne prekluzivne roke, kot so roki v zvezi s pravicami delavcev, zahtevki iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, nadomestili iz zavarovanja za primer brezposelnosti in nedopustnostjo izvršbe sodne počitnice ne vplivajo.

Izjeme

Sodne počitnice ne vplivajo na nekatere vidike sodnih postopkov:

  1. za vročanje pisanj na podlagi določb zakona o upravnem postopku velja splošno pravilo, da začnejo roki teči naslednji dan po vročitvi, ne glede na to, ali je pisanje vročeno med sodnimi počitnicami,
  2. za pisanja, ki niso sodna pisanja, kot so odločbe delodajalca, prav tako veljajo običajni roki,
  3. sodne počitnice ne vplivajo na rok za vložitev ustavne pritožbe.