27.11.2020
SPORI
> Preprečevanje in reševanje sporov

Sprememba Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) – posebna ureditev vodenja postopkov ob izrednih dogodkih (POSODOBLJENO 29. 12. 2020)

V enem od naših prejšnjih prispevkov* smo že pisali o tem, da sta bila pred kratkim sprejeta odredba predsednika Vrhovnega sodišča in sklep vlade, ki sta zaradi razglasitve epidemije COVID-19 omejila obseg poslovanja sodišč na nujne zadeve in prekinila tek nekaterih rokov v sodnih zadevah. Ta ukrepa vplivata le na sodne, ne pa tudi na upravne postopke. S sprejetjem novega interventnega zakona (Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE), tudi PKP6) pa je zakonodajalec posegel tudi na področje urejanja upravnih postopkov.

(OPOMBA: Dne 29. 12. 2020 smo objavili prispevek o vladnem odloku o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 v upravnih zadevah, ki je začel veljati dne 11. 12. 2020 in je prvi odlok, sprejet po uveljavitvi predstavljene spremembe ZUP. Prispevek je na voljo na povezavi https://jadek-pensa.si/vlada-je-dolocila-zacasne-ukrepe-v-upravnih-zadevah-zaradi-epidemije-covid-19/.)

Za razliko od pristopa zakonodajalca v času prvega vala epidemije, ko je za posebno urejanje sodnih in upravnih postopkov sprejel poseben začasni zakon, se je tokrat zakonodajalec odločil za (trajno) spremembo ZUP kot sistemskega zakona na področju vodenja upravnih postopkov. Z uveljavitvijo ZIUOPDVE je bilo tako v ZUP dodano novo XXII.a poglavje z naslovom Vodenje postopka ob izrednem dogodku. Kot nakazuje že ime poglavja, se njegove določbe ne nanašajo le na epidemijo COVID-19 in njegova veljavnost ni časovno omejena, temveč se bo ZUP v tem delu uporabljal v vseh primerih izrednih dogodkov (npr. naravnih in drugih hujših nesreč, epidemij), ki bodo ustrezali zakonski definiciji.

ZUP bo po novem določal možnost vlade, da v primeru izrednih dogodkov, ki bodo v večjem obsegu vplivali na položaj strank po ZUP ali omejevali ali onemogočali upravno odločanje posameznega organa ali vseh organov, z odlokom določi začasne ukrepe, organe, na katere se ti ukrepi nanašajo, in čas veljavnosti ukrepov. Začasni ukrepi bodo torej začeli veljati šele z uveljavitvijo odloka vlade v vsakem posameznem primeru izrednega dogodka.

Začasni ukrepi, ki jih bo vsakič določila vlada, bodo morali biti nujni, primerni in sorazmerni za zavarovanje položaja strank ter omogočanje odločanja v upravnih zadevah. Vlada bo pri določanju začasnih ukrepov lahko izbirala med naslednjimi ukrepi:

  • določitev drugačne krajevne pristojnosti organov ali nosilcev javnega pooblastila,
  • vlaganje vlog izven poslovnega časa in v dela prostih dneh,
  • vlaganje vlog po elektronski poti brez varnega elektronskega podpisa s kvalificiranim potrdilom,
  • omejitev vlaganja vlog neposredno pri organu,
  • omejitev sodelovanja javnosti pri procesnih dejanjih zaradi varovanja zdravja udeležencev,
  • omejitev izvrševanja pravice do pregledovanja dokumentov zadeve v prostorih organa (kadar se stranki lahko pošlje kopija dokumentov),
  • določitev vročanja z vložitvijo v elektronski predal, ki ni varen elektronski predal (če naslovnik soglaša s takim načinom vročanja in se mu omogoči, da se z vloženim pisanjem lahko seznani),
  • podaljšanje roka za izpolnitev obveznosti, določene s posamičnim upravnim aktom (na zahtevo stranke), in
  • podaljšanje roka za izdajo in vročitev odločbe.

Če bo zaradi izrednega dogodka onemogočeno poslovanje organa ali onemogočeno ali znatno oteženo uveljavljanje pravic in izpolnjevanje obveznosti, bo poleg tega vlada lahko določila tudi prekinitev teka vseh procesnih in materialnih rokov. Prekinitev teka rokov ne bo dopustna edino v nujnih zadevah. ZIUOPDVE nazadnje določa še, da bo treba o prekinitvi teka roka v zadevi stranko posebej opozoriti, enako pa bo veljalo tudi za opozorilo, da v posamezni zadevi zaradi nujnosti le-te tek roka ni prekinjen.

V skladu z ZIUOPDVE bodo začasni ukrepi lahko odrejeni le za toliko časa, kolikor bo trajal posamezen izredni dogodek, vendar najdlje tri mesece. Če bo izredni dogodek trajal dlje kot tri mesece, bo vlada veljavnost začasnih ukrepov sicer lahko podaljšala, vendar vsakič najdlje za tri mesece (zgornja meja trajanja začasnih ukrepov ni določena). Pri tem bo morala vlada mesečno preverjati okoliščine izrednega dogodka in upravičenost začasnih ukrepov.

Glede na zapisano je torej treba poudariti, da zgolj zaradi sprejetja ZIUOPDVE na področju teka konkretnih upravnih postopkov (še) ni prišlo do nobenih sprememb. Z ZIUOPDVE je bila v ZUP dodana le pravna podlaga za določitev takih sprememb v vsakem posameznem primeru izrednega dogodka, in sicer z odlokom vlade.

Kot omenjeno v uvodni opombi in pojasnjeno v našem novem prispevku, je vlada po objavi prvotne različice tega prispevka že sprejela svoj prvi odlok o začasnih ukrepih, ki je bil sprejet zaradi epidemije COVID-19.


* Prispevek dostopen na povezavi: https://www.jadek-pensa.si/spet-omejeno-poslovanje-sodisc-in-prekinitev-teka-rokov/