Slovenska vpetost v evropske integracije in kasnejše polnopravno članstvo v Evropski uniji sta privedla do velikih sistemskih sprememb davčne zakonodaje. Spremembe so se zgodile  pri davku na dodano vrednost, davku od dohodkov pravnih oseb in pri dohodnini, ki je zdaj v celoti usklajena s pravnim redom Evropske unije. Pri obdavčitvi pravnih oseb je uveden enotni davčni režim, ki je v veljavi med obvladujočimi in odvisnimi osebami s sedežem v različnih državah članicah EU, enotni davčni režim, ki se uporablja pri združitvah, delitvah ter prenosih premoženja med družbami iz različnih držav članic ter enotni davčni režim, ki se uporablja v zvezi s plačili obresti in licenčnin med povezanimi osebami iz različnih držav članic EU.

Zaradi obsežnosti in zahtevnosti davčne zakonodaje davčni zavezanci pogosto potrebujejo pomoč že pri samem načrtovanju poslov, saj davčni vidik posla močno vpliva na končno odločitev o načinu njegove izvedbe. Pomoč svetovalcev poiščejo tudi v postopkih davčnega nadzora in glede interpretacije davčne zakonodaje pri vsakodnevnem poslovanju.