Insolvenčne težave so potencialno tveganje pri vsakem podjemu, zato je pri njegovi pripravi vedno treba upoštevati možnost insolvenčnih tveganj. Ker ta nikoli ne bi smela biti presenečenje, je  ustrezna priprava na insolvenčna tveganja sestavni del vsakega odločanja.

Ko nastopijo težave, se dotedanje pravno okolje v celoti spremeni. Za ukrepanje so nujne izkušnje s področja vodenja stečajnih in likvidacijskih postopkov ter postopkov prisilnih poravnav, da lahko že v zgodnji fazi ravnanja predvidimo možne končne posledice in čas njihovega nastanka. Pri tem sta odločilnega pomena pravočasna priprava in ukrepanje, dobro poznavanje pogodbenega prava in finančnih predpisov pa je ključno za uspešno določanje in varovanje pravic naših strank. Glede na kompleksnost pravnih problemov insolvenčnega prava k učinkoviti rešitvi odločilno prispeva skupinsko delo strokovnjakov iz različnih področij.