doc. dr. Anja Strojin Štampar, mag. posl. ved, LL.M.

Status

Senior Counsel

Odvetnica specialistka na področju gospodarskega in civilnega prava

 • Legal 500 - Recommended lawyer
Anja Strojin Štampar je odvetnica – svetovalka v Odvetniški pisarni Jadek & Pensa. Specializirana je za področje korporacijskega prava in korporativnega upravljanja. Z več kot petnajstletnimi izkušnjami na vodstvenih in vodilnih delovnih mestih v gospodarskih družbah je pridobila poglobljeno pravno in poslovno znanje na področju upravljanja premoženja, pokojninskih skladov in gospodarskih družb. Kot članica poslovodstva in odvetnica je sodelovala v več prevzemnih in prodajnih postopkih v Sloveniji, bogate izkušnje pa ima tudi na področju upravljanja pokojninskih skladov. Habilitirana je kot docentka za civilno in gospodarsko pravo na Evropski pravni fakulteti in je predavateljica gospodarskega prava na dodiplomskem študiju prava.

Anja je doktorica pravnih znanosti s področja korporacijskega prava ter magistra poslovnih ved. Na Univerzi McGill (Kanada) je opravila podiplomski študij mednarodnega gospodarskega prava (LL.M), na Univerzi v Ljubljani pa je poleg prava diplomirala tudi iz francoščine in splošnega jezikoslovja.
 • Doktorica znanosti s področja korporacijskega prava (Evropska pravna fakulteta, Nova univerza, 2017)
 • Magistrica poslovnih ved (Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2017)
 • Univerzitetna diplomirana francistka in splošna jezikoslovka (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2004)
 • Magistrica pravnih znanosti s področja mednarodnega gospodarskega prava – LL.M. (McGill University, Kanada, 2002)
 • Univerzitetna diplomirana pravnica (Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, 1996)
angleški, nemški, hrvaški, francoski
 • Izpraševalka na pravniškem državnem izpitu (od 2021)
 • Docentka za civilno in gospodarsko pravo ter predavateljica gospodarskega prava na Evropski pravni fakulteti Nove univerze (od oktobra 2018)
 • Odvetnica v Odvetniški pisarni Jadek & Pensa (od aprila 2018)
 • Članica uprave in druge zaposlitve pri Slovenskem državnem holdingu d. d. (december 2015–julij 2017)
 • Članica uprave na Kapitalski družbi, d. d. (julij 2009–november 2015)
 • Odvetniška kandidatka in odvetnica v odvetniški pisarni (november 2007–junij 2009)
 • Direktorica pravnega oddelka na Kapitalski družbi, d. d. (oktober 2003–november 2007)
 • Pravnica na Kapitalski družbi, d. d. (november 2002–september 2003)
 • Strokovna sodelavka na Gospodarskem oddelku Okrožnega sodišča v Ljubljani (marec 1999–avgust 2000)
 • Sodniška pripravnica na Višjem sodišču v Ljubljani (februar 1997–januar 1999)
 • Odvetniška zbornica Slovenije (od 2018)
 • Združenje nadzornikov Slovenije
 • Znanstvena monografija: Gospodarstvo in varstvo človekovih pravic, primerjalno pravna analiza vloge in pristojnosti Slovenskega državnega holdinga d.d. pri spoštovanju človekovih pravic, Založba Nova univerza, Ljubljana, 2021 (v soavtorstvu z dr. Jernej Letnar Černič in dr. Til Rozman)
 • Board-level employee representative independence: myth or reality? Theoretical analysis and empirical research - the case for Slovenia, Annals of Public and Cooperative Economics has the following publication, Volume 92, Issue 4, December 2021, str. 569–585 (v soavtorstvu z dr. Valentino Franco)
 • Raznolikost v organih upravljanja: pravni in ekonomski izzivi, Podjetje in delo, št. 3–4, 2021 (v soavtorstvu z dr. Valentino Franco in dr. Polono Domadenik)
 • Vprašanje neodvisnosti delavskih predstavnikov v organih nadzora, Podjetje in delo, št. 3–4, 2019 (v soavtorstvu z Valentino Franco).
 • Znanstvena monografija: Delniška družba z enotirnim sistemom upravljanja, Založba Nova univerza, Ljubljana, 2019 (z avtorskim prispevkom dr. Kreša Puhariča in Domna Romiha).
 • Kritična analiza zakonov SDH in DUTB ter predlogi za prenovo, zbornik “Država kot dober gospodar – družbeno odgovorno upravljanj podjetij v državni lasti”, Založba FDV, Ljubljana, 2019.
 • Politika prejemkov organov vodenja in nadzora – de lege lata in uskladitev z Delničarsko direktivo II, Dnevi slovenskih pravnikov, 2018.
 • Družbeno odgovorno upravljanje javnega premoženja, Za družbeno odgovornost – zbornik razprav, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, 2018.
 • Sodelovanje delavcev pri upravljanju v enotirnem sistemu upravljanja, Delavci in delodajalci, št. 1, 2018.
 • Država kot delničar v delniških družbah z enotirnim sistemom upravljanja, Dignitas, št. 75–76, 2018.
 • Pravno normiranje korporativnega upravljanja, Dignitas, št. 73–74, 2017.
 • Upravljanje državnih podjetij v lasti SDH, pravna razmerja do ustanovitelja, kadrovski postopki ter implementacija priporočil in kodeksov upravljanja, Dnevi slovenskih pravnikov, 2016.
 • Nova ureditev poklicnega pokojninskega zavarovanja; Delavci in delodajalci, št. 2/3, 2013.
 • Vodnik po pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja z besedilom zakona (ZPIZ-2); Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, 2013 (poglavji o dodatnem pokojninskem zavarovanju in poklicnem pokojninskem zavarovanju).
 • Vpliv finančne krize na razvoj dodatnega pokojninskega zavarovanja v EU; Dnevi slovenskega zavarovalništva, Slovensko zavarovalno združenje, 2010.
 • Pogodba o upravljanju vzajemnega pokojninskega sklada; Dnevi slovenskega zavarovalništva, Slovensko zavarovalno združenje, 2008.
 • Zavarovalno pravo (M. Pavliha, S. Simoniti), 2. izdaja, GV Založba, 2007 (poglavje o dodatnem pokojninskem zavarovanju).
 • Primerjava pravnega položaja izvršnih direktorjev in članov uprave ter neizvršnih direktorjev in članov nadzornega sveta v delniški družbi; Dnevi slovenskih pravnikov, 2007.